مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

فصل اول كليات

ماده 1- با استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه مربوطه و تصويب كمسيون موضوع ماده 4 مصوبه فوق كه من بعد به اختصار كمسيون ناميد مي شود انجمن علمي بيوفارماسي و فارماكوكينتيك براساس مواد آتي تشكيل مي گردد كه در سطور بعد به اختصار "انجمن" ناميده مي شود.
ماده 2-  انجمن صرفا در زمينه هاي علمي, تحقيقاتي, تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.
ماده 3- انجمن غير انتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون و ثبت در اداره ثبت شركت ها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.
ماده 4- مركز انجمن در شهر: تهران آدرس: دانشكده داروسازي, دانشگاه علوم پزشكي تهران است
و شعب آن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود, در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هيات مديره انجمن مركزي و تحت نظارت آنها  خواهد بود.
ماده 5- انجمن داراي تابعيت ايراني است.
ماده 6- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم- شرح وظايف و اهداف

ماده 7- به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه انجمن, اقدامات و فعاليت هاي زير را به عمل خواهد آورد.
1-7- ايجاد ارتباط علمي, فني , تحقيقاتي, آموزشي و تبادل نظر بين محققان, متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه هاي گوناگون رشته مربتبط با انجمن فعاليت دارند.
2-7- همكاري با وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير سازمان هايي كه به نحوي با فعاليت هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه  ريزي آموزشي, پژوهشي, بهداشتي و درماني
3-7- تعامل و همكاري با مراجع ذيصلاح در زمينه بازنگري و ارزشيابي برنامه  هاي آموزشي و بهداشتي درماني, موسسات آموزشي و سطح علمي دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشي
4-7- ارائه خدمات آموزشي, علمي, فني و پژوهشي براساس ضوابط مربوطه
5-7 - ترغيب و تشويق دانشمندان, پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت هاي علمي, پژوهشي و آموزشي, بهداشتي و درماني
6-7- تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي, آموزشي
7-7- برگزاري گردهمايي هاي آموزشي و پژوهشي, آموزش مداوم در سطوح ملي و بين المللي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
8-7- فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان
9-7- مشاركت در تشكيل شوراي انجمن هاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامه ريزي امور مرتبط با آن
10-7- جلب حمايت نهادهاي بين المللي براي انجام فعاليت هاي علمي, پژوهشي در عرصه ملي و در چارچوب ضوابط جاري كشور
 

فصل سوم عضويت

ماده 8- عضويت در انجمن به طريق زير مي باشد:
1-8- عضويت پيوسته: هيات موسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه Ph.D يا تخصصي در يكي از رشته هاي داروسازي, پزشكي يا دامپزشكي با گرايش فارماكوكينتيك يا رشته هاي مرتبط باشند مي توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن در آيند.
2-8- عضويت وابسته: افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن در آيند:
كليه كساني كه داراي درجه دكتراي حرفه اي در يكي از رشته هاي داروسازي, پزشكي يا دامپزشكي باشند و كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي بوده و بمدت پنج سال در يكي از رشته هاي مذكور در بند 2-8 شاغل باشند.
3-8- عضويت افتخاري: شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي, فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.
تبصره1- اعضاي وابسته ميتوانند با احراز شرايط و تصويب هيات مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.
تبصره 2- اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيات موسس و هيات مديره مذكور در ماه 7 آيين نامه نحوي تشكيل و شرح وظايف كميسيون را دارا باشند.
ماده 9- هر يك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيات مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1- پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد.
تبصره 2- ملاك تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شركت در انتخابات هيات مديره هستند كه حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شركت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت كرده باشند.
تبصره 3- اعضاء افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
ماده 10- عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد:
2-10- عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيات مديره تعيين مي نمايد.
3-10- زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيات هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است.
تبصره 1- مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشغال به حرف پزكش است.
تبصره 2- تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز عضويت پس از اطلاع و تائيد هيات نظارت بر عملكرد انجمن براساس موضوع بند ماده 7 آيين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف مسيون, يا هيات مديره خواهد بود.

فصل چهارم- اركان انجمن

ماده 11- انجمن داراي اركان زير است:
1-11- مجمع عمومي
2-11- هيات مديره
3-11- بازرس
الف- مجمع عمومي
ماده 12- مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل مي گردد:
1-12- مجمع عمومي عادي كه هر سال يك بار تشكيل مي شود و به امور جاري انجمن رسيدگي ميكند ونيز مي تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد.
2-12- مجمع عمومي فوق العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشكيل مي شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كمسيون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومي فوق العاده به دعوت هيات مديره يا بازرس يا يك پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي گردد.
3-12- اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيات موسس, پس از موافقت اوليه انجمن از كميسيون و حداكثر ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تشكيل خواهد شد.
تبصره 1- جلسات مجمع عمومي عادي و فوقالعاده هر يك باحضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي پيوسته رسميت مي يابد و در مجامع عمومي فوق العاده تصميمات با دو سوم آرا خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوقالعاده بدست نيامد به فاصله يك ماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود در اينصورت مجمع با هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد.
ماده 13- وظايف عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1-13-  استماع گزارش هيات مديره و بازرس و رسيدگي به اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليتهاي سالانه انجمن
2-13- اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت
 3-13- انتخاب و يا عزل اعضاي هيات مديره
4-13- انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي البدل
5-13- تصويب كليه آيين نامه ها و ضوابط اجرايي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيات مديره
6-13- تعيين روزنامه كثير الانتشار براي انتشار آگهي هاي انجمن
تبصره- در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در تبصره 1 ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.
ب- هيات مديره
ماده 14- اعضای هیات مدیره مرکب از (5 یا 7 یا 9 ) ...... نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر 3 سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضویت در هیات مدیره افتخاری است .
تبصره 1 افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و تائید نهایی کمیسیون خواهد بود.
تبصره 2 -  جلسات هیات مدیره حداقل هر یک ماه یک  بار تشکیل می شود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.
ماده 15 هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید. در ضمن آیین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید.
تبصره 1 رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند.
تبصره 1 -  رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند.
تبصره 2 رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره 3 کلیه اوراق تعهد آور با امضای رئیس هیات مدیره و امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی داری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود.
تبصره 4 چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه ( به تشخیص هیات مدیره ) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره 5 در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هریک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده 16 هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع  عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند.
تبصره هیات مدیره قبلی تا تائید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون ، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت .
 
ماده 17 وظایف و اختیارات هیات مدیره :
1 17 دعوت مچامع عمومی عادی و فوق العاده
2 17 اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
3 17 تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی ، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
4 17 تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی
5 17 تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
6 17 تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی
7-17 قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن
8 17 پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی
9 17 اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
10-17 تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها
11 17 انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
12-17 اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر
13 17 اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
14 -17 پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده
ج بازرس
ماده 18 انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر 3 سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
ماده 19 وظایف بازرس به شرح زیر است :
1 19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه  به مجمع عمومی
2 -19- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد و انجمن و ارائه به مجمع عمومی
13-19 گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
4 -19 دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری
ماده 20 شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد
ماده 21 در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم منابع مالی انجمن

ماده 22 منابع مالی انجمن عبارتست از :
1 22 حق عضویت اعضا
2 22 از محل هدایا و کمک ها
3 22 در آمد حاصل از فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فنی و انتشاراتی
4 22 حمایت های مالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

فصل ششم موارد انحلال انجمن

ماده 23 در صورت در خواست هیات مدیره یا بازرس و یا 3/1 اعضای پیوسته و تصویب مجمع  عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.
ماده 24 مجمع   عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان  جلسه نسبت به انتخاب هیات تسویه و  تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده 25 هیات تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید.  ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.
تبصره باقیمانده دارایی های انجمن  پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیات تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.
 این اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بیست و پنج  ماده و هفده تبصره در تاریخ ------ به تصویب کمسیون انجمن های علمی گروه پزشکی رسیده است.
13 مرداد 1394 6901
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025